Organizational Chart

김해시청 조직도

김해 읍면동 조직도

 • Eup, Myeon, Dong
  • Jinyeong-eup
  • Juchon-myeon
  • Jillye-myeon
  • Hallim-myeon
  • Saengnim-myeon
  • Sangdong-myeon
  • Daedong-myeon
  • Dongsang-dong
  • Hoehyeon-dong
  • Buwon-dong
  • Naeoe-dong
  • Bukbu-dong
  • Chilsanseobu-dong
  • Hwalcheon-dong
  • Saman-dong
  • Buram-dong
  • Jangyu 1-dong
  • Jangyu 2-dong
  • Jangyu 3-dong